کارما در ردیت چیست ?

پاسخ درست
به امتیاز هایی که در شبکه اجتماعی ردیت به پست ها داده می شود ٬ کارما می گویند .
کارما مثبت و منفی دارد و ارزش مادی ندارن فقط نشان از اعتبار فرد در ردیت می باشد

جمشیدی

عضو انجمن
به امتیاز هایی که در شبکه اجتماعی ردیت به پست ها داده می شود ٬ کارما می گویند .
کارما مثبت و منفی دارد و ارزش مادی ندارن فقط نشان از اعتبار فرد در ردیت می باشد
 
پاسخ درست


🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی ,
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا