هم خانواده نظم چیست ?

فرنود

عضو انجمن

هم خانواده نظم​

تمامی هم خانواده های واژه « نظم» را نام ببرید ؟
هم خانواده های نظم چیستند ؟
 
پاسخ درست
 1. نظم
 2. ناظم
 3. منظم
 4. نظام
 5. تنظیم
 6. انظباط
 7. انتظام
 8. منظوم
 9. منظومه
 10. نظامی
 11. تنظیمات

مترادف نظم: آراستگی، آراستگی، انتظام، انضباط، ترتیب، تنظیم، سازماندهی، سامان، قاعده، قانون، نسق، نظام، شعر

متضاد نظم: نثر

برابر پارسی: آراستن، آرایش، دهناد، سامان، هماهنگی

خسرو

عضو انجمن
 1. نظم
 2. ناظم
 3. منظم
 4. نظام
 5. تنظیم
 6. انظباط
 7. انتظام
 8. منظوم
 9. منظومه
 10. نظامی
 11. تنظیمات

مترادف نظم: آراستگی، آراستگی، انتظام، انضباط، ترتیب، تنظیم، سازماندهی، سامان، قاعده، قانون، نسق، نظام، شعر

متضاد نظم: نثر

برابر پارسی: آراستن، آرایش، دهناد، سامان، هماهنگی
 
پاسخ درست


🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , خرید لایک ارزان
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا