• مقام معظم رهبری : وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

هم خانواده موضوع چیست ?

bahram

عضو انجمن

هم خانواده موضوع​

هم خانواده واژه عقل چیست ؟
تمامی هم خانواده های موضوع را نام ببرید ؟
 
پاسخ درست
  • موضوعات
  • موضع
  • وضع
  • وضعیت
  • مضنوع

موضوع​

/mowzu'/​

مترادف موضوع: سوژه، مبحث، مسئله، مشکل، مطلب، محمول، باب، خصوص، فقره، قضیه، نهاده، گذارده، وضع شده، قرارداده شده، ساختگی، مصنوع، مجعول، مکذوب، مبتدا

متضاد موضوع: محمول

برابر پارسی: جستار، نکته، باره، پرسمان، زمینه، سخن، نهاده، نهشته

شراره

عضو فعال
  • موضوعات
  • موضع
  • وضع
  • وضعیت
  • مضنوع

موضوع​

/mowzu'/​

مترادف موضوع: سوژه، مبحث، مسئله، مشکل، مطلب، محمول، باب، خصوص، فقره، قضیه، نهاده، گذارده، وضع شده، قرارداده شده، ساختگی، مصنوع، مجعول، مکذوب، مبتدا

متضاد موضوع: محمول

برابر پارسی: جستار، نکته، باره، پرسمان، زمینه، سخن، نهاده، نهشته
 
پاسخ درست

🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , تولید کننده پیچ خود قلاویز ,
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا