هم خانواده عزت چیست ?

شراره

عضو فعال

هم خانواده عزت​

تمامی هم خانواد های واژه « عزت » را نام ببرید ؟ هم خانواده های عزت را نام ببرید ؟
 
پاسخ درست
  1. تعزز
  2. تعزیز
  3. معزز
  4. عزیز
  5. عزت

مترادف عزت: آبرو، احترام، ارجمندی، بزرگی، حرمت، شرف، عز، ناموس

متضاد عزت: ذلت

فرهنگ معین
عزت
(عِ زَّ) [ ع . عزة ] ۱ - (مص ل .) سربلند شدن، گرامی شدن . ۲ - (اِمص .) سربلندی، سرافرازی .
فرهنگ فارسی عمید
عزت
۱. [مقابلِ ذلّت] عزیز شدن، گرامی شدن، ارجمند شدن.
۲. ارجمندی، احترام.
۳. (اسم) [قدیمی، مجاز] خداوند.

خسرو

عضو انجمن
  1. تعزز
  2. تعزیز
  3. معزز
  4. عزیز
  5. عزت

مترادف عزت: آبرو، احترام، ارجمندی، بزرگی، حرمت، شرف، عز، ناموس

متضاد عزت: ذلت

فرهنگ معین
عزت
(عِ زَّ) [ ع . عزة ] ۱ - (مص ل .) سربلند شدن، گرامی شدن . ۲ - (اِمص .) سربلندی، سرافرازی .
فرهنگ فارسی عمید
عزت
۱. [مقابلِ ذلّت] عزیز شدن، گرامی شدن، ارجمند شدن.
۲. ارجمندی، احترام.
۳. (اسم) [قدیمی، مجاز] خداوند.

 
آخرین ویرایش توسط مدیر:
پاسخ درست


🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , خرید لایک ارزان , پله استخری
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا