هم خانواده منسوب ?

محمد

عضو انجمن

هم خانواده منسوب چیست ?​

تمامی هم خانواده های واژه منسوب ؟
واژه های هم خانواده « منسوب » چیستند ؟
 
پاسخ درست
  1. نَسَاب
  2. نسب
  3. مُنَاسَبَة
  4. اسْتَنْسَبَ
  5. ناسَبَ
  6. انتساب
  7. مناسب🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی ,
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا