هم خانواده محلول چیست ?

ایران

تازه وارد

هم خانواده محلول​

هم خانواده های واژه محلول چیست ?
تمامی هم خانواده های محلول را نام ببرید ؟
 
پاسخ درست
  • حلال
  • محلل
  • متحلل
  • حلیل
  • احلال
  • تحلیل
  • احتلال
  • حل
  • حلیله


مترادف محلول: حل شده، آب، مایع

متضاد محلول: حلال

برابر پارسی: آبگونه، گمیزه🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , خرید لایک ارزان , پله استخری
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا