هم خانواده مجموعه چیست ?

azam

عضو انجمن

هم خانواده مجموعه​

تمامی هم خانواده های واژه مجموعه ؟
واژه های هم خانواده « مجموعه » چیستند ؟
 
پاسخ درست
 1. اجماع
 2. جمع
 3. تجمع
 4. مجتمع
 5. مجموعه
 6. مجموع
 7. جامع
 8. جامعه
 9. اجتماع
 10. مجمع
 11. جماعت
 12. تجمیع


معنی مجموعه در فرهنگ معین​

(مَ عَ یا عِ ) [ ع . ] (اِمف . ) چیزهایی که در یک جا گرد آمده باشد.


فرهنگ عمید​

۱. آنچه از اجزای کوچک تر تشکیل شود.
۲. کتاب یا هرگونه نوشته ای که از بخش ها و موضوعات گوناگون تهیه شده باشد، مجموع.
۳. اشیای قیمتی یا هنری که در یک جا جمع شده باشند، کلکسیون.
۴. [قدیمی] جای جمع شدن، مجمع: ای روی دلارایت مجموعهٴ زیبایی / مجموع چه غم دارد از من که پریشانم (سعدی۲: ۵۰۹ ).

معلم

عضو انجمن
 1. اجماع
 2. جمع
 3. تجمع
 4. مجتمع
 5. مجموعه
 6. مجموع
 7. جامع
 8. جامعه
 9. اجتماع
 10. مجمع
 11. جماعت
 12. تجمیع


معنی مجموعه در فرهنگ معین​

(مَ عَ یا عِ ) [ ع . ] (اِمف . ) چیزهایی که در یک جا گرد آمده باشد.


فرهنگ عمید​

۱. آنچه از اجزای کوچک تر تشکیل شود.
۲. کتاب یا هرگونه نوشته ای که از بخش ها و موضوعات گوناگون تهیه شده باشد، مجموع.
۳. اشیای قیمتی یا هنری که در یک جا جمع شده باشند، کلکسیون.
۴. [قدیمی] جای جمع شدن، مجمع: ای روی دلارایت مجموعهٴ زیبایی / مجموع چه غم دارد از من که پریشانم (سعدی۲: ۵۰۹ ).
 
پاسخ درست


🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی ,
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا