هم خانواده علامه ?

محمد

عضو انجمن

هم خانواده علامه چیست ?​

تمامی هم خانواده های واژه علامه ؟
واژه های هم خانواده « علامه » چیستند ؟
 
پاسخ درست
 • عالم
 • علم
 • علوم
 • معلوم
 • اعلم
 • استعلام
 • معلم
 • معلومات
 • تعلیم
 • تعلیمات
 • الاستعلامات🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی ,
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا