نمونه صورتجلسه تغییرات شرکت سهامی خاص

sabtetalaei

تازه وارد

نمونه صورتجلسه تغییرات شرکت سهامی خاص ؛ افزایش سرمایه :​

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت ……………………………. (سهامی خاص ) شماره ثبت : …………………………… شناسه ملی …………………………… سرمایه …………………………… ریال که در تاریخ …………………………… راس ساعت …………………………… و با حضور کلیه صاحبان سهام به شرح پیوست در محل شرکت تشکیل گردید .

در اجرای ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت :

1- آقای …………………………… به شماره ملی …………………………… بسمت رئیس جلسه

2- آقای …………………………… به شماره ملی …………………………… بسمت ناظر جلسه

3-آقای …………………………… به شماره ملی …………………………… ، بسمت ناظر جلسه

4- خانم …………………………… به شماره ملی …………………………… ، بسمت منشی جلسه انتخاب گردیدند .

قرائت دستور جلسه : رسمیت جلسه توسط ریاست مجمع اعلام و دستور جلسه به شرح ذیل قرائت و تصمیمات ذیل به اتفاق آراء اتخاذ گردید .

1.افزایش سرمایه و اصلاح ماده قانونی اساسنامه .

مصوبات مجمع : مجمع در خصوص دستور جلسه فوق تصمیمات زیر را اتخاذ نمود .

کلیه اعضای هیات مدیره بدینوسیله اعلام می نمایند که کلیه سرمایه تعهدی شرکت (65 درصد) پرداخت شده می باشد، لذا 100 درصد سرمایه شرکت پرداخت شده می باشد.

الف : پس از بحث و بررسی در خصوص گزارش توجیهی هیئت مدیره و بازرس قانونی شرکت که همگی موید ضرورت افزایش سرمایه شرکت میباشد مجمع عمومی فوق العاده به اتفاق آراء و با عنایت به مواد…………………….قانون تجارت تصویب نمود که سرمایه ثبتی شرکت از محل مطالبات نقدی حال شده سهامداران از مبلغ ……………. ریال منقسم به ……………… سهم ……………… ریالی با نام به مبلغ…………………………. ریال(ده میلیارد و پنجاه میلیون ریال) منقسم به …………………….. سهم …………………….. ریالی بانام افزایش یابد . لذا پس از افزایش سرمایه ( ماده قانونی اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید )

ب : ماده قانونی اساسنامه : سرمایه شرکت مبلغ ………………………. ریال منقسم به ………………….. سهم ………………… با نام تمام پرداخت میباشد .

کلیه اعضاء هیات مدیره و بازرسان اعم از اصلی و علی البدل بدینوسیله تعهد و اقرار می نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل ماده 141 قانون اساسی و مواد 111 و 147 لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از اعضای هیئت مدیره و بازرسان نمیباشد .

مجمع به اتفاق آراء به آقای …………………… وکالت با حق توکیل به غیر دادند تا با مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت مراتب فوق و امضاء ذیل دفاتر و اسناد مربوطه و پرداخت هزینه های قانونی اقدام نمایید.

لیست سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ……………… شرکت …………………… به شماره ثبت ………………. ساعت 12 ( قبل از افزایش سرمایه )۱- …………………… سهم …………………… ریالی بانام امضا
۲- …………………… سهم …………………… ریالی بانام امضا
۳- …………………… سهم …………………… ریالی بانام امضا
۴- …………………… سهم …………………… ریالی بانام امضا
جمع …………………… سهم …………………… ریالی بانام امضا


لیست سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ……………………. شرکت …………………… به شماره ثبت …………………… ساعت 12 ( بعد از افزایش سرمایه )

1- …………………… سهم …………………… ریالی بانام امضا
2- …………………… سهم …………………… ریالی بانام امضا
3- …………………… سهم …………………… ریالی بانام امضا
4- …………………… سهم …………………… ریالی بانام امضا
جمع …………………… سهم …………………… ریالی بانام
صورت ریز مطالبات سهامداران از شرکت ……………………. شماره ثبت …………………… حاضر در مجمع عمومی فوق العاده مورخ …………………… ساعت 12 :

۱-…………………………. سهم ………………………… ریالی بانام امضا
۲-………………………… سهم ………………………… ریالی بانام امضا
۳- ………………………… سهم ………………………… ریالی بانام امضا
۴- ………………………… سهم ………………………… ریالی بانام امضا
جمع ………………………… سهم ………………………… ریالی بانام
 


🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , خرید لایک ارزان
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا