معنی کلمات درس شانزدهم فارسی ششم

کلمات درس شانزدهم فارسی ششم

معنی کلمات درس شانزدهم فارسی ششم .jpg

معنی کلمات درس شانزدهم​


گیتی : جهان ، دنیا

به : بهتر

راستی : حقیقت ، درستی ، صداقت

پیشه : کار ، حرفه

کژی : دروغ ، نادرستی ، کجی

بتر : بدتر

دروغ آزمای : دروغگو ، دروغ زن

بیچارگی : ناتوانی ، درماندگی

گریست : گریه کرد

کو : مخفف که + او

گرد : دور ، اطراف

ستم کاره : ظالم

بی فروغ : تاریک ، بی روشنایی

اندرون : داخل ، درون

کاستی : کم ، کم شدن

خیره : بی پروا ، گستاخ، لجباز

ناپاک رای : بداندیش ، بدگمان
مستمع : شنونده

ملول : غمگین ، آزرده

فاتحه: آغاز کار ، اول چیزی ، گشایش ، اولین سوره قرآن کریم

تکبیر : الله اکبر گفتن ، بزرگ شمردن

دویم : دوم

ادا : انجام دادن

سیم : سوم

چست و چالاک : تند و سریع
حکایت : داستان ، قصه ، سرگذشت

نظم : شعر ، کلام موزون و با قافیه

ادا کردن : اجرا کردن ، بیان کردن

بر : نزد ، جانب ، کنار

فرونماند : درمانده نشود ، ناتوان نشود

چست : چابک ، تند و تیز

خام : بی تجربه ، ناپخته

لایق : سزاوار ، شایسته

راغب : مایل ، علاقه مند

نثر : نوشته ، نوشته ای که شعر نباشد

وقت وقت : گه گاه ، گاهی وقت ها

آراسته : منظم ، مزین

طعام : غذا

دیگ : ظرف بزرگی که در آن غذا می پزند

اعتدال : میانه روی

محال : نشدنی ، غیر ممکن

گزاف : دروغ ، لاف

سبک : پست ، خفیف ، در این درس به معنای خوار و ذلیل

آداب : جمع ادب ، رسوم ، عادات

شرح : توضیح دادن
احوال : جمع حال ، وضع ها ، سرگذشت ها

عجایب : جمع عجیب ، شگفتی ها

گشاده : باز ، مفتوح ، جاری ، وسیع

محنت : رنج

شدت : سختی ، بدبختی ، رنج

بند : طناب ، ریسمان

تسلی : آرامش دادن ، کم کردن غم و اندوه کسی

زوال : نابودی ، رو به نیستی رفتن

ملک : پادشاهی ، کشور

سلاطین : پادشاهان

عبرت گرفتن : پند گرفتن

بی شمار : بی حساب ، بسیار زیاد

تعالی : بلند مرتبه ، برتر

رسولان : جمع رسول ، پیامبران ، فرستادگان

ثابت : پابرجا ، استوار

درس شانزدهم – 16 آداب مطالعه صفحه 101و 102 و شعر به گیتی به از راستی پیشه نیست پایه ششم ابتدایی
 
آخرین ویرایش:

سیاوشان

تازه وارد

کلمات مخالف درس شانزدهم فارسی ششم


گذشتگان ≠ آیندگان

محنت ≠ آسایش

تسلی ≠ آزردن

زوال ≠ هستی

ثابت ≠ سست، بی دوام

تعالی ≠ تنزل

جماعت ≠ فرد

اعتدال ≠ افراط، تفریط

محال ≠ ممکن

کژی ≠ راستی، درستی

کاستی ≠ فزونی
 

سیاوشان

تازه وارد

هم خانواده درس شانزدهم فارسی ششم آداب مطالعه


  1. تَسلّی: تسلیت
  2. جماعت: جمعیّت، مَجمَع، مجموع، جمع
  3. سلاطین: سلطان، سلطنت
  4. رسولان: رسول، ارسال، رسالت
  5. تعالی: علی، عالی، متعالی
  6. اعتدال: عادل، متعادل، معتدل، عدالت
  7. راغب: مرغوب، رغبت
  8. مستمع: سَمع، اِستماع، مُستَمِعین
  9. فاتحه: فتح، فتوح، افتتاح
  10. تکبیر: مُکَبّر، اکبر، کبری
 


🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , خرید لایک ارزان
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا