مترادف و متضاد ثابت

پاسخ درست
مترادف ثابت :
 • استوار
 • برقرار
 • پابرجا
 • پادار
 • پایدار
 • قائم
 • قرص
 • محکم
 • مستقر
 • مقاوم
 • باقی
 • دایم
 • لایتغیر
 • قطعی
 • محرز
 • محقق
 • مدلل
 • مسلم
 • یقین
 • واثق
 • جایگزین
 • بی‌حرکت
 • جایگیر
متضاد ثابت : متحرک.


🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , خرید لایک ارزان
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا