غیر فعال کردن فید در وردپرس ؟

شراره

عضو فعال

غیر فعال کردن فید در وردپرس​

به دلیل فعالیت اسکرپ ها و سرقت مطالب سایت های وردپرس از طریق خواندن فید feed نیاز دارم فید سایت را غیر فعال کنم .
لطفا روشی را بگید که نصب پلاگین نخواد .
با تشکر
 
پاسخ درست
کد های زیر به انتهای فایل functions.php اضافه کنید :

PHP:
function disable_feeds() { wp_redirect( home_url() ); die;
}
add_action( 'do_feed', 'disable_feeds', -1 );
add_action( 'do_feed_rdf', 'disable_feeds', -1 );
add_action( 'do_feed_rss', 'disable_feeds', -1 );
add_action( 'do_feed_rss2', 'disable_feeds', -1 );
add_action( 'do_feed_atom', 'disable_feeds', -1 );
add_action( 'do_feed_rss2_comments', 'disable_feeds', -1 );
add_action( 'do_feed_atom_comments', 'disable_feeds', -1 );
add_action( 'feed_links_show_posts_feed', '__return_false', -1 );
add_action(...

نگین

تازه وارد
کد های زیر به انتهای فایل functions.php اضافه کنید :

PHP:
function disable_feeds() { wp_redirect( home_url() ); die;
}
add_action( 'do_feed', 'disable_feeds', -1 );
add_action( 'do_feed_rdf', 'disable_feeds', -1 );
add_action( 'do_feed_rss', 'disable_feeds', -1 );
add_action( 'do_feed_rss2', 'disable_feeds', -1 );
add_action( 'do_feed_atom', 'disable_feeds', -1 );
add_action( 'do_feed_rss2_comments', 'disable_feeds', -1 );
add_action( 'do_feed_atom_comments', 'disable_feeds', -1 );
add_action( 'feed_links_show_posts_feed', '__return_false', -1 );
add_action( 'feed_links_show_comments_feed', '__return_false', -1 );
remove_action( 'wp_head', 'feed_links', 2 );
remove_action( 'wp_head', 'feed_links_extra', 3 );
 
پاسخ درست

موضوعات مشابه

این وسایت توسط ایکس زد ان هاستینگ میزبانی و پشتیبانی میشود.جهت خرید هاست کلیک کنید .
بالا