عید آمد و ما خانه ی خود را نتکاندیم

RAFSANJANI

عضو انجمن
عید آمد و ما خانه ی خود را نتکاندیم
گردی نستردیم و غباری نستاندیمدیدیم که در کسوت بخت آمده نوروز
از بیدلی آن را زدر خانه براندیمهر جا گذری غلغله ی شادی و شور است
ما آتش اندوه به آبی ننشاندیم


آفاق پر از پیک و پیام است، ولی ما
پیکی ندواندیم و پیامی نرساندیماحباب کهن را نه یکی نامه بدادیم
و اصحاب جوان را نه یکی بوسه ستاندیم


من دانم و غمگین دلت، ای خسته کبوتر
سالی سپری گشت و ترا ما نپراندیمصد قافله رفتند و به مقصود رسیدند
ما این خرک لنگ زجویی نجهاندیمماننده افسونزدگان، ره به حقیقت
بستیم و جز افسانه ی بیهوده نخواندیم


از نه خم گردون بگذشتند حریفان
مسکین من و دل در خم یک زاویه ماندیمطوفان بتکاند مگر "امید" که صد بار
عید آمد و ما خانه خود را نتکاندیم

اخوان ثالث
 

موضوعات مشابه

این وسایت توسط ایکس زد ان هاستینگ میزبانی و پشتیبانی میشود.جهت خرید هاست کلیک کنید .
بالا