طرب در فارسی دهم

طرب در فارسی دهم :این قصّه، عجیب ترین قصّه‌هاست؛ زیرا در میان دو ضد جمع بوَد: هم فرقت بود و هم وُصلت؛ هم محنت بود، هم شادی؛ هم راحت بود هم آفت؛ هم وفا بود، هم جفا؛ در بدایت بند و چاه بود، در نهایت تخت و گاه بود؛ پس چون در او این چندین اندوه و طرب بوَد، در نهاد خود شگفت و عجب بوَد.

معنی:
این داستان، شگفت آورترین داستان‌هاست؛ زیرا دو چیز ضد را کنار هم گِرد آورده: هم جدایی است هم رسیدن، هم رنج است، هم شادی؛ هم آسایش است هم سختی، هم وفاداری است هم پیمان شکنی و ستم، در آغاز اسارت و در چاه افتادن است و در پایان به تخت پادشاهی رسیدن؛ پس چون در این داستان، این گونه غم وشادی وجود دارد، شگفت آور است.

معنی کلمات:​

 1. بود: می باشد (بن ماضی: بود، بن مضارع: بو)
 2. فرقت: جدایی
 3. وصلت: پیوند، پیوستگی
 4. محنت: اندوه، ناراحتی
 5. راحت: آسایش
 6. آفت: بلا
 7. جفا: ستم
 8. بدایت: آغاز
 9. بند: ریسمان
 10. گاه: تخت
 11. طرب: شادی
 12. نهاد: ذات و سرشت

قلمرو ادبی:

 • راحت، آفت: رکن سجع
 • وفا، جفا: رکن سجع، جناس
 • بند: مجاز یا کنایه از گرفتاری و اسارت
 • تخت و گاه: مجاز یا کنایه از فرمانروایی
 • بدایت، نهایت: تضاد
 • بند و چاه، تخت و گاه: تضاد
 


🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , خرید لایک ارزان
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا