دکتر مسعود صابری در کدام بیمارستان کار میکند ?

پاسخ درست
1-خیابان فرشته - مريم شرقي - پلاك ٤٧ - واحد ٤
2- خ پیروزی نبش شکوفه ساختمان پزشکان

شنبه و چهارشنبه 18 تا 21 فرشته
دوسنبه 17 تا 20 پیروزی

بیمارستانهای عرفان- تریتا- ارتش | 26204346 - 26204794 | |

دولتمند

تازه وارد
1-خیابان فرشته - مريم شرقي - پلاك ٤٧ - واحد ٤
2- خ پیروزی نبش شکوفه ساختمان پزشکان

شنبه و چهارشنبه 18 تا 21 فرشته
دوسنبه 17 تا 20 پیروزی

بیمارستانهای عرفان- تریتا- ارتش | 26204346 - 26204794 | |
 
پاسخ درست


🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی ,
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا