• مقام معظم رهبری : وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

حضور و غیاب به انگلیسی

پاسخ درست
English فارسی
roll call ثبت حضور و غیاب
time sheet , timecard کارت حضور و غیاب
roll دفتر حضور و غیاب
absence, default غیاب
tally محاسبه و ثبت کردن
presence, attendance حضور
registration, register, record, inscription, entry ثبت
trade name نام رسمی و به ثبت رسیده شرکت
inattentive...

sararezai

عضو انجمن
English فارسی
roll call ثبت حضور و غیاب
time sheet , timecard کارت حضور و غیاب
roll دفتر حضور و غیاب
absence, default غیاب
tally محاسبه و ثبت کردن
presence, attendance حضور
registration, register, record, inscription, entry ثبت
trade name نام رسمی و به ثبت رسیده شرکت
inattentive, abstracted بی حضور
present , be present حضور داشتن
 
پاسخ درست

لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , حدیث , رنگ , ایموجی
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا