تسویه حساب به انگلیسی

فتوکده

عضو انجمن
تسویه حساب به انگلیسی چه می‌شود ?
معادل تسویه حساب در زبان انگلیسی چیست ?
 
پاسخ درست
  • Checkout تسویه حساب
English فارسی
balance تسویه حساب کردن (حسابداری)
reckoning تسویه حساب
liquidate , pay , settle , square تسویه کردن
liquidation, settlement, equalization تسویه
balance تراز کردن (حسابداری)
calculate , compute , count , figure , reckon حساب کردن
accountancy, accounting, Account Department حسابداری
...

bozorgmehr

تازه وارد
  • Checkout تسویه حساب
English فارسی
balance تسویه حساب کردن (حسابداری)
reckoning تسویه حساب
liquidate , pay , settle , square تسویه کردن
liquidation, settlement, equalization تسویه
balance تراز کردن (حسابداری)
calculate , compute , count , figure , reckon حساب کردن
accountancy, accounting, Account Department حسابداری
overcharge گران حساب کردن
subtract منها کردن (حساب)
withdraw برداشت کردن از حساب
 
پاسخ درست
موضوعات مشابه

موضوعات مشابه

این وسایت توسط ایکس زد ان هاستینگ میزبانی و پشتیبانی میشود.جهت خرید هاست کلیک کنید .
بالا