حاشیه به انگلیسی

پاسخ درست

margin
حاشیه, لبه, تفاوت, حد, کنار, بودجه احتیاطی

border
مرز, حاشیه, سرحد, لبه, خط مرزی, کناره


fringe
حاشیه, لبه, سجاف, کناره, حاشیه چیندار, چتر زلف

verge
لبه, حاشیه, کنار, نزدیکی, حدود

brink
مرز, لب, حاشیه, کنار, طره

braid
نوار, گلابتون, حاشیه, قیطان, خیط

fixing
تثبیت, ثبوت, حاشیه, لوازم

brim
لبه, طره, حاشیه, کنار, ضلع

outskirt
حومه, حاشیه, حوالی, مرز

marge
حاشیه, کنار, لبه

gloss
تاویل, تفسیر, شرح, حاشیه, جلوه ظاهر, جلا

selvedge
حاشیه, گرد بافت, لبه, مرز

rand
حاشیه, برامدگی لبه طبقات سنگ, لبه, کنار, مرز, نوار

selvage
لبه, حاشیه, گرد بافت, مرز

purl
کوک برجسته و قلابی, زمزمه آب, صدای شرشر, زری, گلابتون, حاشیه...

samin

عضو انجمن

margin
حاشیه, لبه, تفاوت, حد, کنار, بودجه احتیاطی

border
مرز, حاشیه, سرحد, لبه, خط مرزی, کناره


fringe
حاشیه, لبه, سجاف, کناره, حاشیه چیندار, چتر زلف

verge
لبه, حاشیه, کنار, نزدیکی, حدود

brink
مرز, لب, حاشیه, کنار, طره

braid
نوار, گلابتون, حاشیه, قیطان, خیط

fixing
تثبیت, ثبوت, حاشیه, لوازم

brim
لبه, طره, حاشیه, کنار, ضلع

outskirt
حومه, حاشیه, حوالی, مرز

marge
حاشیه, کنار, لبه

gloss
تاویل, تفسیر, شرح, حاشیه, جلوه ظاهر, جلا

selvedge
حاشیه, گرد بافت, لبه, مرز

rand
حاشیه, برامدگی لبه طبقات سنگ, لبه, کنار, مرز, نوار

selvage
لبه, حاشیه, گرد بافت, مرز

purl
کوک برجسته و قلابی, زمزمه آب, صدای شرشر, زری, گلابتون, حاشیه

listel
کناره, حاشیه, باریکه

margent
حاشیه, کناره, لبه, حاشیه کتاب
 
پاسخ درست


🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , خرید لایک ارزان
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا