تعبیر خواب انجیر چیست ?

پاسخ درست

امام صادق (ع)​


امام صادق (علیه‌السلام) تعبیر خواب درختان را بر ده وجه بیان می‌فرمایند: پادشاه، طلا، بازرگان و تاجر، مرد مبارز، مرد عالم، مومن، کافر، منافق، عنوان، خصومت و جنگ. همان‌گونه که می‌بینید برخی از این موارد کاملا با هم در تضاد هستند.

این موضوع به دلیل تفاوت در نوع درخت و البته تفاوت در کیفیت خواب است. به عنوان مثال معبران درختان بدون ساقه را به مردمان پست و دون‌مایه تعبیر می‌کنند در حالیکه تعبیر درختان خاردار را فرد بدخو و ناسازگار می‌دانند. به عنوان نمونه، از نظر دانیال نبی درختانی که در نزد مردم عزیز هستند به مردی شریف و بزرگوار، درخت میوه‌دار به شخصی توانگر و درخت بی ثمر به مردی درویش تعبیر می‌شود. تعبیر خواب درخت خشکیده معمولا به ضرر و زیان، شکست و یا موارد مرتبط با دین و ایمان تعبیر شده است.


جابر مغربی در مورد...

فرنود

عضو انجمن

امام صادق (ع)​


امام صادق (علیه‌السلام) تعبیر خواب درختان را بر ده وجه بیان می‌فرمایند: پادشاه، طلا، بازرگان و تاجر، مرد مبارز، مرد عالم، مومن، کافر، منافق، عنوان، خصومت و جنگ. همان‌گونه که می‌بینید برخی از این موارد کاملا با هم در تضاد هستند.

این موضوع به دلیل تفاوت در نوع درخت و البته تفاوت در کیفیت خواب است. به عنوان مثال معبران درختان بدون ساقه را به مردمان پست و دون‌مایه تعبیر می‌کنند در حالیکه تعبیر درختان خاردار را فرد بدخو و ناسازگار می‌دانند. به عنوان نمونه، از نظر دانیال نبی درختانی که در نزد مردم عزیز هستند به مردی شریف و بزرگوار، درخت میوه‌دار به شخصی توانگر و درخت بی ثمر به مردی درویش تعبیر می‌شود. تعبیر خواب درخت خشکیده معمولا به ضرر و زیان، شکست و یا موارد مرتبط با دین و ایمان تعبیر شده است.


جابر مغربی در مورد تعبیر خواب درختان می‌گوید «هر درختی که بوی خوش دارد و میوه آن خوش طعم است دلیل است بر مردی صلح پاک و با دیانت و هر درختی که نه در موضع خویش بیند دلیل است بر مردی غریب که در آن دیار آمده بود … اگر بیند که بر بالای درخت بلندی گردید دلیل که کار وی بلند شود. اگر بیند که از درخت بیفتاد و پای او بشکست دلیل که بر بلایی عظیم افتد.»


با توجه به توضیح بالا می‌توان گفت تعبیر خواب درخت انجیر نیز به چگونگی خواب و اینکه چه اتفاقی را به خواب دیده باشیم بستگی دارد. اما در حالت کلی با توجه به دید مثبتی که نسبت به انجیر وجود دارد و آن را میوه‌ای بهشتی و مفید می‌دانیم، معمولا تعبیر مثبتی دارد. مثلا برای تعبیر آن از عبارات مردی توانگر و دارا و یا رزق و روزی حلال استفاده شده است.
 
پاسخ درست

فتوکده

عضو انجمن
ابراهیم کرمانی
انجیر زرد به خواب دیدن و خوردن، دلیل بیماری است و انجیر سیاه، دلیل بر غم و اندوه و انجیر سبز به وقت خود چون به طعم شیرین است زیانی ندارد.
 

nosano

عضو انجمن
منوچهر مطیعی تهرانی

در نفایس الفنون نوشته شده انجیر در خواب نیکو است و رزق و روزی حلالی است که نصیب بیننده رویا می شود و برگ انجیر اندیشه و خرد است. چند معبر دیگر نیز در مواردی انجیر را بیماری دانسته اند بخصوص انجیر زرد و لهیده ولی اعتقاد نگارنده این است که انجیر چون از میوه های تقدیس شده است و در مذاهب توحیدی از آن به نیکی نام برده شده در خواب دیدن آن نیکو است ولی معبر باید جهات مختلف و رابطه آن را با چیزهای دیگر در خواب دیده می شود مورد توجه قرار دهد.
 

bozorgmehr

عضو انجمن
محمد بن سیرین

خوردن انجیر درخواب اگر وقتش بود. اگر بی وقت بد بود اگر بیند انجیر همی خوید و یا جمع می کرد یا کسی بدو بخشید، دلیل است که غم و اندوه بدو رسد و باشد که کاری کند که از آن پشمیانی خورد.انجیر در خواب نیکو نیست چه در فصل باشد و چه بد هنگام که اگر ببینید انجیر می خورید یا جمع می کنید زیانی به شما می رسد و کاری انجام می دهید که ندامت و شماتت به دنبال دارد.
 

farid

عضو انجمن
لیلا برایت
معنی دیدن انجیر در خواب از نظر لیلا برایت ، نشانه ی داشتن روابطی خوب با دیگران است. اگر برگ انجیر را در خواب ببینید نشانه ی این است که شما فردی باایمان هستید. چیدن انجیر در خواب به معنای تلاش برای موفقیت و رسیدن به اهداف بزرگ است.
 


🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , خرید لایک ارزان
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا