پنیر پیتزا با چه شیری درست میشه ؟

پاسخ درست
ببینید اون چیزی که در سطح جهان به عنوان استاندارد رعایت میشود این هست که با شیر گاومیش پنیر پیتزا درست میکنن

اما در کشور ما با شیر گاو و چربی های افزودنی ( پالم ) هم ساخته می شود

پنیر پیتزای خارجی و ایرانی را اگر همزمان تست کنید متوجه میشید که...

فرنود

تازه وارد
ببینید اون چیزی که در سطح جهان به عنوان استاندارد رعایت میشود این هست که با شیر گاومیش پنیر پیتزا درست میکنن

اما در کشور ما با شیر گاو و چربی های افزودنی ( پالم ) هم ساخته می شود

پنیر پیتزای خارجی و ایرانی را اگر همزمان تست کنید متوجه میشید که بوی خاصی دارند
 
پاسخ درست

موضوعات مشابه

بالا