هم خانواده مقصد

Nahid

عضو انجمن

هم خانواده مقصد چیست ?​

تمامی هم خانواده های واژه مقصد ؟
واژه های هم خانواده « مقصد » چیستند ؟
 
پاسخ درست
  1. قصد
  2. مقصود
  3. قاصد
  4. مقاصد
مترادف مقصد: قصد، مراد، منظور، نظر، نیت، مطلوب، خواست، آماج، هدف

متضاد مقصد: مبداء

برابر پارسی: آماجگاه، خواستگاه، کرانه🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی ,
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا