هم خانواده مفتون

Nahid

عضو انجمن

هم خانواده مفتون چیست ?​

تمامی هم خانواده های واژه مفتون ؟
واژه های هم خانواده « مفتون » چیستند ؟
 
پاسخ درست
  1. فتن
  2. فتانه
  3. مفتونات
  4. فاتن
  5. متفنن
  6. فتان

مترادف مفتون: دلباخته، شیدا، شیفته، عاشق، فریفته، مجذوب

برابر پارسی: شیدا، شیفته، دلباخته🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی ,
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا