هم خانواده تنظیم

Nahid

عضو انجمن

هم خانواده تنظیم چیست ?​

تمامی هم خانواده های واژه تنظیم ؟
واژه های هم خانواده « تنظیم » چیستند ؟
 
پاسخ درست
 1. نظم
 2. منظوم
 3. منظومه
 4. ناظم
 5. منظم
 6. نظام
 7. نظامی

مترادف تنظیم: انتظام، ترتیب، تنسیق، مرتب سازی، نظم، نظم دهی، مرتب کردن، منظم کردن، سروسامان دادن

متضاد تنظیم: نابسامان کردن

برابر پارسی: ساماندهی، آراستن، سامان دادن، به رشته کشیدن

RAFSANJANI

عضو انجمن
 1. نظم
 2. منظوم
 3. منظومه
 4. ناظم
 5. منظم
 6. نظام
 7. نظامی

مترادف تنظیم: انتظام، ترتیب، تنسیق، مرتب سازی، نظم، نظم دهی، مرتب کردن، منظم کردن، سروسامان دادن

متضاد تنظیم: نابسامان کردن

برابر پارسی: ساماندهی، آراستن، سامان دادن، به رشته کشیدن

 
پاسخ درست


🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , خرید لایک ارزان
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا