روابط عمومی به انگلیسی

فتوکده

عضو انجمن
روابط عمومی به انگلیسی چه می‌شود ?
معادل روابط عمومی در زبان انگلیسی چیست ?
 
پاسخ درست
  • Public relations​

  • Public relations officer​


English فارسی
public relations روابط عمومی
terms روابط
general, public, universal, popular, common, عمومی
amity , concord , entente روابط حسنه
industrial relations روابط صنعتی
amnesty عفو عمومی
generalize عمومی کردن
privy غیر عمومی
...

Husin6544

عضو انجمن
  • Public relations​

  • Public relations officer​


English فارسی
public relations روابط عمومی
terms روابط
general, public, universal, popular, common, عمومی
amity , concord , entente روابط حسنه
industrial relations روابط صنعتی
amnesty عفو عمومی
generalize عمومی کردن
privy غیر عمومی
thoroughfare گذرگاه عمومی
opinion poll نظرخواهی عمومی
 
پاسخ درست


🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی ,
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا