روابط عمومی به انگلیسی

فتوکده

عضو انجمن
روابط عمومی به انگلیسی چه می‌شود ?
معادل روابط عمومی در زبان انگلیسی چیست ?
 
پاسخ درست
  • Public relations​

  • Public relations officer​


English فارسی
public relations روابط عمومی
terms روابط
general, public, universal, popular, common, عمومی
amity , concord , entente روابط حسنه
industrial relations روابط صنعتی
amnesty عفو عمومی
generalize عمومی کردن
...

Husin6544

عضو انجمن
  • Public relations​

  • Public relations officer​


English فارسی
public relations روابط عمومی
terms روابط
general, public, universal, popular, common, عمومی
amity , concord , entente روابط حسنه
industrial relations روابط صنعتی
amnesty عفو عمومی
generalize عمومی کردن
privy غیر عمومی
thoroughfare گذرگاه عمومی
opinion poll نظرخواهی عمومی
 
پاسخ درست

موضوعات مشابه

این وسایت توسط ایکس زد ان هاستینگ میزبانی و پشتیبانی میشود.جهت خرید هاست کلیک کنید .
بالا