دوست به انگلیسی چگونه نوشته می شود ?

پاسخ درست

boyfriend
دوست پسر, دوست, رفیق

fellow
شخص, رفیق, آدم, مرد, دوست, بچه

ally
دوست

mate
همسر, جفت, مات, رفیق, دوست, لنگه

bosom friend
دوست, یار

chum
هم اطاق, دوست

patron
حامی, مشتری, پشتیبان, ولینعمت, حافظ, دوست

schoolmate
هم شاگردی, هم مدرسه, دوست, هم اموز

قوانین_حقوقی

عضو انجمن

boyfriend
دوست پسر, دوست, رفیق

fellow
شخص, رفیق, آدم, مرد, دوست, بچه

ally
دوست

mate
همسر, جفت, مات, رفیق, دوست, لنگه

bosom friend
دوست, یار

chum
هم اطاق, دوست

patron
حامی, مشتری, پشتیبان, ولینعمت, حافظ, دوست

schoolmate
هم شاگردی, هم مدرسه, دوست, هم اموز
 
پاسخ درست


🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی ,
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا