• جهت خرید بک لینک و ریپورتاژ آگهی اینجا را کلیک کنید.

اختلاف زمان بین دو تاریخ PHP

برای به دست آوردن اختلاف زمان میان دو زمان و تاریخ مختلف در php چند روش وجود دارد:

تابع date_diff() در php​


PHP:
<?php
$date1=date_create("2013-03-15");
$date2=date_create("2013-12-12");
$diff=date_diff($date1,$date2);
echo $diff->format("%R%a days");
?>

خروجی در صورت اجرای کد فوق :
 

nosano

عضو انجمن

تابع diff()در php​

PHP:
$end = new DateTime('2020-04-01 06:00:00');
$start = new DateTime('2018-04-01 00:00:00');
$diff = $end->diff($start);
خروجی گرفتن :
PHP:
echo $diff->y; // 2PHP:
echo $diff->m; // 0
 

nosano

عضو انجمن
سخت ترین روش هم این هست که خودمون الگوریتم محاسبه اختلاف زمان را طراحی کنیم:
PHP:
$date1 = "2007-03-24 00:00:00";
$date2 = "2009-06-26 00:00:00";
$diff = abs(strtotime($date2) - strtotime($date1));
$years = floor($diff / (365*60*60*24));
$months = floor(($diff - $years * 365*60*60*24) / (30*60*60*24));
$days = floor(($diff - $years * 365*60*60*24 - $months*30*60*60*24)/ (60*60*24));
printf("%d years, %d months, %d days\n", $years, $months, $days);
 

لینک های مفید: وب کیوسک
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا