• مقام معظم رهبری : وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

اختلاف زمان بین دو تاریخ PHP

برای به دست آوردن اختلاف زمان میان دو زمان و تاریخ مختلف در php چند روش وجود دارد:

تابع date_diff() در php​


PHP:
<?php
$date1=date_create("2013-03-15");
$date2=date_create("2013-12-12");
$diff=date_diff($date1,$date2);
echo $diff->format("%R%a days");
?>

خروجی در صورت اجرای کد فوق :
 

nosano

عضو انجمن

تابع diff()در php​

PHP:
$end = new DateTime('2020-04-01 06:00:00');
$start = new DateTime('2018-04-01 00:00:00');
$diff = $end->diff($start);
خروجی گرفتن :
PHP:
echo $diff->y; // 2PHP:
echo $diff->m; // 0
 

nosano

عضو انجمن
سخت ترین روش هم این هست که خودمون الگوریتم محاسبه اختلاف زمان را طراحی کنیم:
PHP:
$date1 = "2007-03-24 00:00:00";
$date2 = "2009-06-26 00:00:00";
$diff = abs(strtotime($date2) - strtotime($date1));
$years = floor($diff / (365*60*60*24));
$months = floor(($diff - $years * 365*60*60*24) / (30*60*60*24));
$days = floor(($diff - $years * 365*60*60*24 - $months*30*60*60*24)/ (60*60*24));
printf("%d years, %d months, %d days\n", $years, $months, $days);
 


🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , امداد خودرو
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا