• مقام معظم رهبری : وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

php

  1. php.net

    برنامه نویسی متغیر ها و توابع static در PHP

    متغیر ها و توابع static در PHP : <?php class My_Class{ static $name="noorgram.ir is for tutorial\n"; static function action() { echo "PHP is easy!!\n"; } } My_Class::action(); echo My_Class::$name; $obj=new My_Class(); $obj->action();
  2. php.net

    برنامه نویسی ارث بری در PHP

    ارث بری در PHP با مثال: <?php class a{ function test() { echo "Test in class a"."<br />"; } function show($var) { echo "in class a: the varible is $var"."<br />"; } } class b extends a { function test() { echo "Test in class b"."<br />"...

لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , حدیث , رنگ , ایموجی , امدادخودرو شهر
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا