کت واک چیست؟

پاسخ درست
کت واک به حالت راه رفتن مدل های فشن روی استیج گفته میشه
حالتی که پا ها حالت ضربدری گام برمیمدارند
پای چپ به سمت راست قدم بر میدارد
پای راست به سمت چپ قدم بر میدارد

hashemzhani

تازه وارد
کت واک به حالت راه رفتن مدل های فشن روی استیج گفته میشه
حالتی که پا ها حالت ضربدری گام برمیمدارند
پای چپ به سمت راست قدم بر میدارد
پای راست به سمت چپ قدم بر میدارد
 
پاسخ درست

موضوعات مشابه

بالا