سوراخ وسط چهارپایه پلاستیکی برای چیست?

پاسخ درست
این سوراخ چند دلیل داره :

دلیل اول :
در محیط خیس و لیز بتوان با انگشت چهارپایه را حرکت داد .

دلیل دوم :
وقتی چهارپایه ها را برای انبار و حمل و نقل روی هم قرار میدهند داخل هم بروند تا جای کمتری بگیرند .
اگر این سوراخ نباشد هوا گیر میکنه بین...

شراره

تازه وارد
این سوراخ چند دلیل داره :

دلیل اول :
در محیط خیس و لیز بتوان با انگشت چهارپایه را حرکت داد .

دلیل دوم :
وقتی چهارپایه ها را برای انبار و حمل و نقل روی هم قرار میدهند داخل هم بروند تا جای کمتری بگیرند .
اگر این سوراخ نباشد هوا گیر میکنه بین چهارپایه ها .

دلیل سوم :
سطحی که فرد روی آن میشیند باید حالت ارتجاعی داشته باشد ، اگر سطح کامل باشد ترک میخورد ولی وجود یک سوراخ میزان ارتجاعی بودن آن را زیاد میکند .

دلیل چهارم :
آب روی سطح نشیمن جمع نشود .
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:
پاسخ درست
بالا