حائز در حل جدول

پاسخ درست
 1. حایز (لغت نامه دهخدا): حایز. [ی ِ] (ع ص) حائز. نعت فاعلی از حیازت. گردآورنده. جامع.
  - حایز شرائط، واجد شرایط. جامع شرایط لازم. و رجوع به حائز شود.
 2. حایز (حل جدول): دربردارنده
 3. حایز (مترادف و متضاد زبان فارسی): حائز، دارا، دربردارنده، واجد، جامع،
  (متضاد) فاقد
 4. حایز (فرهنگ فارسی هوشیار): واجد شرایط

RAFSANJANI

عضو انجمن
 1. حایز (لغت نامه دهخدا): حایز. [ی ِ] (ع ص) حائز. نعت فاعلی از حیازت. گردآورنده. جامع.
  - حایز شرائط، واجد شرایط. جامع شرایط لازم. و رجوع به حائز شود.
 2. حایز (حل جدول): دربردارنده
 3. حایز (مترادف و متضاد زبان فارسی): حائز، دارا، دربردارنده، واجد، جامع،
  (متضاد) فاقد
 4. حایز (فرهنگ فارسی هوشیار): واجد شرایط
 
پاسخ درست

موضوعات مشابه

این وسایت توسط ایکس زد ان هاستینگ میزبانی و پشتیبانی میشود.جهت خرید هاست کلیک کنید .
بالا