• اعضایی که در هر بخش 5 مطلب منتشر کنند می توانند برای مدیریت در آن انجمن درخواست بدهند

با آخر اسمی که قبلی میگه ی اسم بگو