Recent content by SABATCO

  1. S

    آزمایش 5-هیدروکسی ایندول اسید (5-HIAA) چیست ؟

    آزمایش 5-هیدروکسی ایندول اسید (5-HIAA) چیست ؟
  2. S

    ماگ چیست ؟

    ماگ به لیوان دسته دار از جنس سرامیک می گویند که لعاب براق دارد . ماگ ها در طرح ها و رنگ های مختلف تولید می شود . ماگ های حرارتی : طرح هایی روی ماگ وجود دارد که با ریختن مایعات داغ درون ماگ تغییر رنگ میدهند و عکس یا نوشته ای را ظاهر می کنند .
بالا