مصرف کوآموکسی کلاو با الکل

  1. خ

    مصرف کوآموکسی کلاو با الکل خطر دارد ؟

    آیا مصرف کوآموکسی کلاو با الکل خطر دارد ؟ عوارض احتمالی چیست ؟
بالا