• مقام معظم رهبری : وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

هم خانواده کرم

Nahid

عضو انجمن

هم خانواده کرم چیست ?​

تمامی هم خانواده های واژه کرم ؟
واژه های هم خانواده « کرم » چیستند ؟
 
پاسخ درست
 1. اکرم
 2. مکرم
 3. اکرام
 4. کارم
 5. متکرم
 6. اکرامی

مترادف کرم: بخشش، بخشندگی، بذل، جود، سخا، سخاوت، بزرگواری، جوانمردی

برابر پارسی: بخشش، جوانمردی، خامه، دهش، سرشیر، نرماک

RAFSANJANI

عضو انجمن
 1. اکرم
 2. مکرم
 3. اکرام
 4. کارم
 5. متکرم
 6. اکرامی

مترادف کرم: بخشش، بخشندگی، بذل، جود، سخا، سخاوت، بزرگواری، جوانمردی

برابر پارسی: بخشش، جوانمردی، خامه، دهش، سرشیر، نرماک

 
پاسخ درست


🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , امداد خودرو
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا