• مقام معظم رهبری : وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

سوالات درس دوازدهم دینی دهم تجربی

مجموعه سوالات تستی و تشریحی درس دوازدهم دینی دهم تجربی و ریاضی برای شما عزیزان گردآوری شده است.

درس دوازدهم دینی دهم​


1-وظیفه مردان است که…………….خود راکنترل کنند وازنگاه به زنان نامحرم خودداری کنند.

چشم

2 -استفاده اززینت وزیورآالت نباید به گونه ای باشد که توجه ………………راجلب کند.

نامردان

3 -نوع پوشش تاحدودزیادی به………………و………………….ملت ها واقوام بستگی دارد.

آداب -رسوم

4 -پوشش زنان آزادی و……………….آنان درجامعه راسلب نمی کند.

حضور اجتماعی

5 -باآمدن مسیحیت …………..دراروپادرمیان زنان گسترش یافت.

پوشیدن موی سر

6 -دستورحجاب برای زنان حضورزن در…………………می باشد.

اجتماع

8 -بی حجابی درغرب بازگشت به …………………..می باشد.

سنت های مشرکانه

9-ادرارومدفوع انسان وحیوان …………………..که ……………………دارند ، نجس است.


حرام گوشتی -خون جهنده

10-نوشیدن ……………….چه کم چه زیاد حرام است.

شراب

11-پوشش مناسب ازنشانه های …………….. است.
عفاف
12-خداوند نسبت به پوشش زنان به دلیل بهره مندی آنان از…………….و……………….توجه ویژه ای دارد.

جمال-زیبایی

13-خون انسان وهرحیوانی که ……………………دارد، نجس است.

خون جهنده

14-مردارانسان وهرحیوانی که ………………دارد نجس است.

خون جهنده15-نوشیدن شراب چه کم چه زیاد …………..است ودرزمره بزرگترین ………………شمرده شده است.

حرام گناهان

16 – سگ وخوک …..و…………آنها نجس است.

مرده زنده
درستی یانادرستی عبارات زیررامشخص کنید.

وظیفه مردان این است که تنها چشم خود راکنترل کنند.

غلط
17 – استفاده اززیورآلات اگرباعث توجه نامحرمان شود اشکال دارد.

صحیح
18 – قرآن کریم تنها فلسفه وعلت حجاب راگفته است.
غلط
19-پوشش وچگونگی آن تاحدود زیادی باآداب ورسوم ملت ها ارتباط دارد.

صحیح
20 – درادیان مختلف وعموم فرهنگ ها، پوشش زنان به صورت یک اصل پسندیده مطرح بوده است.

صحیح
21 – ادیان الهی درحقیقت واصل یک دین واحد هستند.

صحیح

سوالات پاسخ کوتاه

22-حدود پوشش درزنان چگونه است؟

زنان باید بدن خود به غیر ازچهره ودست ها تامچ رابپوشانند

23-درابتدای مسیحیت، پوشش زنان چگونه بوده است؟

درمسیحیت، زنان پوشش وحجاب موی سر خود را رعایت می کردند.

24-پوشش زنان چه نسبتی باحضور آن ها درجامعه دارد؟

پوشش زنان مانع حضور اجتماعی زنان درجامعه نیست.

25-وظیفه ی مردان درحفظ پوشش چیست؟


مردان باید لباسی بپوشند که وقار واحترام آنان حفظ شود وباارزش های اخلاقی جامعه هماهنگ باشد

26 – پوشیدن چگونه لباسی برای مردان حرام است؟

لباسی که آنان رانزد مردم انگشت نماکند یاوسیله ی جلب زنان نامحرم گیرد.

27 – چه مقدار ازبدن زنان نیاز به پوشش ندارد؟

چهره ودست ها تامچ

28-چهارمورد ازنجاسات رانام ببرید؟

1-خون انسان وهرحیوانی که خون جهنده دارد

2و3- ادرار ومدفوع انسان وحیوان های حرام گوشتی که خون جهنده دارند.

-4 مردار انسان وهرحیوانی که خون جهنده دارد.
-6و5 سگ وخوک، زنده ومرده آنها نجس است.

-7 کافر)یعنی کسی که به خدای یگانه اعتقاد ندارد.

-8 شراب وهرمایع مستی آور ، نجس است

سوالات تشریحی درس دوازدهم دینی دهم​


29- -پوشـش زنان ایرانی قبل ازاسـلام چگونه بود؟

زنان ایرانی قبل از اسلام ، عموما پیرو دین زرتشت بودند وبا پوشش کامل درمحل های عمومی فت وآمد می کردند.

پوشـش وحجاب زنان درایران باسـتان چنان برجسـته بود که حتی برخی از مورخان غربی براین باورند که می توان ایران باسـتان
رامنشأ اصلی گسترش حجاب درجهان دانست.

30 -زنان درپوشش ، چه شرط هایی را باید رعایت کنند؟


1 )تمام بدن خود رابه جز صورت ودست ها تامچ ازنامحرم بپوشانند

2 )پوشش نباید چسبان وتحریک کننده باشد.

31-علت وحدود پوشـش باتوجه به آیات قرآن کریم چگونه اسـت؟

علت پوشـش: زنان به پاکی شناخته می شوند وافراد بی بند وبار که اسیرهوس خود هستند، اجازه ی تعرض به خود نمی دهند

حدود پوشش: قرآن دستور می دهد که روسری ها وپوشش هایشان رابه خود نزدیک کنند تااطراف صورت وگریبان آنان نیز پوشیده شود.

32-بی حجابی اکنون درغرب به چه دلیل اســت؟

دردوران اخیردراروپا، پایبندی به تعالیم دینی کم ترشــدوآن بخش ازدســتورات حضـرت عیســی )ع( وحضـرت موسـی)ع( هم که بقی مانده، مورد غفلت قرارگرفته اسـت،
بنابراین بی حجابی درغرب نه تنها جایگاهی درا ندیشه ی مسیحی ندارد، بلکه بازگشتی به سنت های مشرکانه ی قبل ازمسیحیت محسوب می شود.

33-آیا حجاب زنان، موجب سلب آزادی وکاهش حضورآنان درجامعه می شود؟

خیر زیرا اوالا: خداوند دستور حجاب رابرای زمان حضور زن دراجتماع ومواجهه وی بانامحرمان قرار داده است نه برای داخل خانه؛ زیرا حجاب
چگونگی پوشش زن راهنگام حضور دراجتماع مشخص می کند.این حکم نه تنها سبب کاهش حضور زنان نمی شود ، بلکه سبب می شود
تاحضوری مطمئن وهمراه باامنیت داشته باشد وازنگاه نااهلانی که درجامعه حضوردارند، ایمن باشد.

ثانیا: ادعای خانه نشین کردن زنان وسلب آزادی آنان بانگاه قرآن وسیره پیشوایان دین ناسگاراست.
34-فواید حجاب برای زنان درجامعه چیست؟

1)کمک می کند تاجامعه به جای آنکه ارزش زن رادرظاهر وقیافه وی خالصه کند، به شخصیت ، استعدادها وکرامت ذاتی وی توجه کند.

2)رعایت حجاب موجب می شود سلامت اخلاقی جامعه بالا رود.

3)حریم وحرمت زنان حفظ شود

4 )آرامش روانی زن افزایش یابد.

۱) حدود پوشش در زنان چگونه است؟

پاسخ: زنان باید بدن خود به غیر از چهره و دست ها تا مچ را بپوشانند.
۲) چه مقدار از بدن زنان نیاز به پوشش ندارد؟

پاسخ: چهره و دست ها تا مچ

۳) پوشش زنان چه نسبتی با حضور آن ها در جامعه دارد؟

پاسخ: پوشش زنان مانع حضور اجتماعی زنان در جامعه نیست.

۴) وظیفه ی مردان در حفظ پوشش چیست؟

پاسخ: مردان باید لباسی بپوشند که وقار و احترام آنان حفظ شود و با ارزش های اخلاقی جامعه هماهنگ باشد.


۵) پوشیدن چگونه لباسی برای مردان حرام است؟

پاسخ: لباسی که آنان را نزد مردم انگشت نما کند یا وسیله ی جلب زنان نامحرم گیرد.

۶) در ابتدای مسیحیت، پوشش زنان چگونه بوده است؟

پاسخ: در مسیحیت، زنان پوشش و حجاب موی سر خود را رعایت می کردند.

۷) چهار مورد از نجاسات را نام ببرید؟

پاسخ: ۱- خون انسان و هر حیوانی که خون جهنده دارد
۲ و ۳- ادرار و مدفوع انسان و حیوان های حرام گوشتی که خون جهنده دارند.
۴- مردار انسان و هر حیوانی که خون جهنده دارد.
۵ و ۶- سگ و خوک، زنده و مرده آنها نجس است.
۷- کافر یعنی کسی که به خدای یگانه اعتقاد ندارد.
۸- شراب و هر مایع مستی آور ، نجس است.


۸) پوشش زنان ایرانی قبل از اسلام چگونه بود؟

پاسخ: زنان ایرانی قبل از اسلام ، عموما پیرو دین زرتشت بودند وبا پوشش کامل در محل های عمومی رفت و آمد می کردند.
۹) آیا حجاب اختصاص به مسلمانان دارد؟

پاسخ: خیر – ادیان الهی، که در اصل و حقیقت، یک دین هستند، همواره بر پوشش تأکید کرده اند و آن را لازمه‌ی دینداری شمرده اند. مطابق با آیین یهود، زنان هنگام حضور در اجتماعات، موی سر خود را می پوشاندند و به حجاب پایبند بودند. در آیین مسیحیت نیز پوشش اهمیت زیادی داشته است و زنان معتقد به حضرت مسیح (ع) می کوشند مانند حضرت مریم (ع) موی خود را بپوشانند و با حجاب وارد جامعه شوند. نقاشان مسیحی، به خصوص نقاشان قدیم تر، تصویر حضرت مریم (ع) را با پوشش و حجاب کامل می کشیدند. همچنین از گذشته تا زمان حاضر، زنان راهبه و قدیس یکی از کامل ترین حجاب ها را انتخاب کرده اند. این امر نشان می دهد که از نظر آنان، داشتن حجاب، به دین‌داری نزدیک تر و در پیشگاه خدا پسندیده تر است.

۱۰) علت و حدود پوشش با توجه به آیات قرآن کریم چگونه است؟

پاسخ: علت پوشش: زنان به پاکی شناخته می شوند و افراد بی بند و بار که اسیر هوس خود هستند، اجازه ی تعرض به خود نمی دهند. حدود پوشش: قرآن دستور می دهد که روسری ها و پوشش هایشان را به خود نزدیک کنند تا اطراف صورت و گریبان آنان نیز پوشیده شود.

۱۱) آیا حجاب زنان، موجب سلب آزادی و کاهش حضور آنان در جامعه می شود؟

پاسخ: خیر زیرا اولا: خداوند دستور حجاب را برای زمان حضور زن در اجتماع و مواجهه وی با نامحرمان قرار داده است نه برای داخل خانه؛ زیرا حجاب چگونگی پوشش زن را هنگام حضور در اجتماع مشخص می کند. این حکم نه تنها سبب کاهش حضور زنان نمی شود، بلکه سبب می شود. تا حضوری مطمئن و همراه با امنیت داشته باشد و از نگاه نا اهلانی که در جامعه حضور دارند، ایمن باشد.

ثانیا: ادعای خانه نشین کردن زنان و سلب آزادی آنان با نگاه قرآن و سیره پیشوایان دین ناسازگار است.

۱۲) بی حجابی اکنون در غرب به چه دلیل است؟

پاسخ: در دوران اخیر در اروپا، پایبندی به تعالیم دینی کم ترشــد و آن بخش از دستورات حضرت عیسی (ع) و حضرت موسی (ع) هم که بقی مانده، مورد غفلت قرارگرفته است، بنابراین بی حجابی در غرب نه تنها جایگاهی در اندیشه ی مسیحی ندارد، بلکه بازگشتی به سنت های مشرکانه ی قبل از مسیحیت محسوب می شود.

۱۳) زنان در پوشش ، چه شرط هایی را باید رعایت کنند؟

پاسخ: ۱) تمام بدن خود را به جز صورت و دست ها تا مچ از نامحرم بپوشانند.
۲) پوشش نباید چسبان و تحریک کننده باشد.


۱۴) فواید حجاب برای زنان در جامعه چیست؟

پاسخ: ۱) کمک می کند تا جامعه به جای آنکه ارزش زن را در ظاهر و قیافه وی خلاصه کند، به شخصیت ، استعدادها و کرامت ذاتی وی توجه کند.
۲) رعایت حجاب موجب می شود سلامت اخلاقی جامعه بالا رود.
۳) حریم و حرمت زنان حفظ شود.
۴) آرامش روانی زن افزایش یابد.


۱۵) وظیفه مردان این است که تنها چشم خود را کنترل کنند.

پاسخ: این جمله غلط است.
۱۶) استفاده از زیورآلات اگر باعث توجه نامحرمان شود اشکال دارد.

پاسخ: این جمله صحیح است.

۱۷) قرآن کریم تنها فلسفه و علت حجاب را گفته است.

پاسخ: این جمله غلط است.

۱۸) پوشش و چگونگی آن تا حدود زیادی با آداب و رسوم ملت ها ارتباط دارد.

پاسخ: این جمله صحیح است.

۱۹) در ادیان مختلف و عموم فرهنگ ها، پوشش زنان به صورت یک اصل پسندیده مطرح بوده است.

پاسخ: این جمله صحیح است.

۲۰) ادیان الهی در حقیقت واصل یک دین واحد هستند.

پاسخ: این جمله صحیح است.

۲۱) سگ و خوک مرده و زنده آنها نجس است.

۲۲) نوشیدن شراب چه کم چه زیاد حرام است و در زمره بزرگترین گناهان شمرده شده است.

۲۳) نوشیدن شراب چه کم چه زیاد حرام است.

۲۴) ادرار و مدفوع انسان و حیوان حرام گوشتی که خون جهنده دارند ، نجس است.

۲۵) مردار انسان و هر حیوانی که خون جهنده دارد نجس است.

۲۶) خون انسان و هر حیوانی که خون جهنده دارد، نجس است.

۲۷) خداوند نسبت به پوشش زنان به دلیل بهره مندی آنان از جمال و زیبایی توجه ویژه ای دارد.

۲۸) پوشش مناسب از نشانه های عفاف است.

۲۹) بی حجابی در غرب بازگشت به سنت های مشرکانه می باشد.

۳۰) دستور حجاب برای زنان حضور زن در اجتماع می باشد.

۳۱) با آمدن مسیحیت پوشاندن موی سر در اروپا در میان زنان گسترش یافت.

۳۲) پوشش زنان آزادی و حضور اجتماعی آنان در جامعه را سلب نمی کند.
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:

معلم

عضو انجمن
۳۳) نوع پوشش تا حدود زیادی به آداب و رسوم ملت ها و اقوام بستگی دارد.

۳۴) استفاده از زینت و زیورآلات نباید به گونه ای باشد که توجه نامردان را جلب کند.

۳۵) وظیفه مردان است که چشم خود را کنترل کنند و از نگاه به زنان نامحرم خودداری کنند.
 

سیاوشان

تازه وارد

سوالات تستی درس دوازدهم دینی دهم​ 

لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , حدیث , رنگ , ایموجی , دانلود آهنگ , امداد ام وی ام
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا