• مقام معظم رهبری : وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

نتایح جستجو

 1. azam

  هم خانواده تجمیع چیست ?

  هم خانواده تجمیع تمامی هم خانواده های واژه تجمیع ؟ واژه های هم خانواده «تجمیع» چیستند ؟
 2. azam

  هم خانواده جماعت چیست ?

  هم خانواده جماعت تمامی هم خانواده های واژه جماعت ؟ واژه های هم خانواده «جماعت» چیستند ؟
 3. azam

  هم خانواده مجموعه چیست ?

  هم خانواده مجموعه تمامی هم خانواده های واژه مجموعه ؟ واژه های هم خانواده « مجموعه » چیستند ؟
 4. azam

  هم خانواده اجماع

  هم خانواده اجماع تمامی هم خانواده های واژه اجماع ؟ واژه های هم خانواده « اجماع » چیستند ؟
 5. azam

  هم خانواده مجموع چیست ?

  هم خانواده مجموع تمامی هم خانواده های واژه مجموع ؟ واژه های هم خانواده «مجموع» چیستند ؟
 6. azam

  هم خانواده جمع چیست ?

  هم خانواده جمع تمامی هم خانواده های واژه جمع ؟ واژه های هم خانواده « جمع » چیستند ؟
 7. azam

  وکتور انار png

  عکس زمینه شفاف انار
 8. azam

  وکتور خرمالو png

  وکتور خرمالو png دانلود رایگان انواع وکتور خرمالو png با بهترین کیفیت به صورت زمینه شفاف مناسب کارهای گرافیکی و چاپ در اندازه های بزرگ . فرمت: png قیمت : free
 9. azam

  ماده ۱۶۷ قانون مجازات اسلامی

  ماده ۱۶۷ قانون مجازات اسلامی اقرار باید منجّز باشد و اقرار معلق و مشروط معتبر نیست.
 10. azam

  ماده ۲۰۰ قانون مجازات اسلامی

  ماده ۲۰۰ قانون مجازات اسلامی درخصوص شهادت بر زنا یا لواط، شاهد باید حضوری عملی را که زنا یا لواط با آن محقق می شود دیده باشد و هرگاه شهادت مستند به مشاهده نباشد و همچنین در صورتی که شهود به عدد لازم نرسند شهادت درخصوص زنا یا لواط، قذف محسوب می شود و موجب حد است.
 11. azam

  ماده ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی

  ماده ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی نصاب شهادت در کلیه جرائم، دو شاهد مرد است مگر در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه که با چهار شاهد مرد اثبات می گردد. برای اثبات زنای موجب حد جلد، تراشیدن و یا تبعید، شهادت دو مرد و چهار زن عادل نیز کافی است. زمانی که مجازات غیر از موارد مذکور است، حداقل شهادت سه مرد و دو زن...
 12. azam

  ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی

  ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی رجوع از شهادت شرعی، قبل از اجرای مجازات موجب سلب اعتبار شهادت می شود و اعاده شهادت پس از رجوع از آن، مسموع نیست.
 13. azam

  ماده ۱۹۷ قانون مجازات اسلامی

  ماده ۱۹۷ قانون مجازات اسلامی هرگاه دادگاه، شهود معرفی شده را واجد شرایط قانونی تشخیص دهد، شهادت را میپذیرد و در غیر این صورت، شهادت را شهادت شرعی محسوب نمی کند و اگر از وضعیت آنها اطلاع نداشته باشد تا زمان احراز شرایط و کشف وضعیت که نباید بیش از ده روز طول بکشد، رسیدگی را متوقف و پس از آن، حسب...
 14. azam

  ماده ۱۹۶ قانون مجازات اسلامی

  ماده ۱۹۶ قانون مجازات اسلامی هرگاه گواهی شهود معرفی شده در اثبات جرح یا تعدیل شاهد با یکدیگر معارض باشد از اعتبار ساقط است.
 15. azam

  ماده ۱۹۵ قانون مجازات اسلامی

  ماده ۱۹۵ قانون مجازات اسلامی در اثبات جرح یا تعدیل شاهد، ذکر اسباب آن لازم نیست و گواهی مطلق به تعدیل یا جرح، کفایت می کند مشروط بر آنکه شاهد دارای شرایط شرعی باشد. تبصره- در اثبات یا نفی عدالت، علم شاهد به عدالت یا فقدان آن لازم است و حسن ظاهر به تنهایی برای احراز عدالت کافی نیست.
 16. azam

  ماده ۱۹۴ قانون مجازات اسلامی

  ماده ۱۹۴ قانون مجازات اسلامی در صورت رد شاهد شرعی از سوی قاضی یا جرح وی، مدعی صلاحیت شاهد می تواند برای اثبات آن دلیل اقامه کند.
 17. azam

  ماده ۱۹۳ قانون مجازات اسلامی

  ماده ۱۹۳ قانون مجازات اسلامی جرح شاهد شرعی باید پیش از ادای شهادت به عمل آید مگر آنکه موجبات جرح پس از شهادت معلوم شود. در این صورت، جرح تا پیش از صدور حکم به عمل میآید و در هر حال دادگاه مکلف است به موضوع جرح، رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.
 18. azam

  ماده ۱۹۲ قانون مجازات اسلامی

  ماده ۱۹۲ قانون مجازات اسلامی قاضی مکلف است حق جرح و تعدیل شهود را به طرفین اعلام کند.
 19. azam

  ماده ۱۹۱ قانون مجازات اسلامی

  ماده ۱۹۱ قانون مجازات اسلامی شاهد شرعی قابل جرح و تعدیل است. جرح شاهد عبارت از شهادت بر فقدان یکی از شرایطی که قانون برای شاهد شرعی مقرر کرده است و تعدیل شاهد عبارت از شهادت بر وجود شرایط مذکور برای شاهد شرعی است.
 20. azam

  ماده ۱۹۰ قانون مجازات اسلامی

  ماده ۱۹۰ قانون مجازات اسلامی در صورتی که شاهد اصلی، پس از اقامه شهادت بهوسیله شهود فرع و پیش از صدور رای، منکر شهادت شود، گواهی شهود فرع از اعتبار ساقط می شود اما بر انکار پس از صدور حکم، اثری مترتب نیست.

لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , دانلود آهنگ جدید
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا