امام باقر عليه السلام : گرامى ترين شما نزد خداوند، كسى است كه بيشتر به همسر خود احترام بگذارد.
ائمه اطهار

امام باقر عليه السلام :
گرامى ترين شما نزد خداوند، كسى است كه بيشتر به همسر خود احترام بگذارد.

4
327
احادیث مرتبط :