امام صادق عليه السلام : كسى كه خدا خيرخواه او باشد ، محبّت حسين و شوق زيارتش را در دل او مى اندازد .
ائمه اطهار

امام صادق عليه السلام :
كسى كه خدا خيرخواه او باشد ، محبّت حسين و شوق زيارتش را در دل او مى اندازد .

11
595
احادیث مرتبط :